Over Kwalitisme™

Kwalitisme™ is een nog niet bestaand woord. Het kan gelezen worden op dezelfde manier als ‘realisme’ ten opzichte van ‘realiteit’ en ‘realist’. Volgens Wikipedia is de uitgang ‘isme’

afkomstig uit het Grieks en werd het later voor het gebruik van de uitgang in Indo-Europese talen uitgebreid. Het werd een veel gebruikte aanduiding voor concepten, systemen, leefwijzen, georganiseerde activiteiten, ideologieën, artistieke stromingen en andersoortige fenomenen. Zo staat marxisme voor een geheel aan theorieën, praktijken en denkwijzen die ontleend zijn aan het gedachtegoed van de Duitse filosoof en politiek econoom Karl Marx, is kubisme een artistieke expressievorm en activisme het leggen van de nadruk op het verrichten van handelingen.

Op soortgelijke wijze is Kwalitisme™ zowel een expressievorm als het leggen van de nadruk op ‘Kwaliteit’. Of het geheel aan zaken die kwaliteit bepalen.

Er is nog een tweede manier waarop het gelezen kan worden: Kwalitisme is de samenvoeging van Kwaliteit en Dadaïsme. De laatste is een artistieke expressievorm, ontstaan begin 20ste eeuw, die zich verzette tegen de regels waaraan Kunst moest voldoen om als kunst aangeduid te mogen worden. Volgens de dadaïsten was (en is) kunst subjectief, en bepaalt de ontvanger wat Kunst is en wat niet. Derhalve kon en kan Kunst niet aan regels gebonden zijn. De bekendste Dadaïst is ongetwijfeld Picasso, en niemand kan ontkennen dat wat Picasso voortgebracht heeft geen Kunst mag heten.

Zoals Dadaïsme ‘Kunst’ wilde herdefiniëren, zo wil Kwalitisme™ het begrip ‘Kwaliteit’ opnieuw inhoud geven. Het zet zich af tegen ‘meetbare’, aan ‘regels voldoen’ om kwaliteit aan te duiden. Kwaliteit is net als Kunst, subjectief, en bestaat uit het oordeel van de ontvanger. Niets meer en niets minder. Kwaliteit is slechts individueel meetbaar en kan zelfs per individu veranderen naarmate de stemming van de ontvanger verandert.

Missie en visie

De missie van Kwalitisme™ is ondernemingen te laten inzien dat zij moeten veranderen om ook in het komende decennium concurrerend te kunnen blijven. Veranderen is een noodzaak vanwege de veranderende sociale, demografische en technologische voortgang. Dat maakt ondernemen in het komende decennium anders dan dat het de afgelopen decennia is geweest.

Centraal daarbij staat de in de visie van Kwalitisme™ individualiteit van zowel de klanten als de werknemers van de onderneming. Beiden zullen slechts ‘loosly coupled’ zijn aan de onderneming waar zij diensten of producten van af nemen of waar zij werken. En juist daarom dient er een bestendige, persoonlijke relatie te zijn tussen klanten en medewerkers enerzijds en de onderneming anderzijds. Waarbij zowel de klanten als de eigen medewerkers deze relatie hun eigen persoonlijke kwaliteits beoordeling zullen geven.

Alleen dan kan een onderneming succesvol zijn in het komende decennium. En dat is de missie van Kwalitisme™: ervoor zorgen dat er echte, subjectieve kwaliteit geboden wordt in de relatie met klanten en de relatie met de werknemers.

Overigens staat Kwalitisme™ daarin niet alleen. Er zijn vele individuen en organisaties bezig met het vormen van ‘de nieuwe organisatie’, de ondernemingsvorm die gebaseerd is op kwaliteit. Het is geen hype maar een trend die zich zal doorzetten, omdat vooruitgang in technologie, sociale omgang en demografie niet tegen te houden zijn.


In de “Lijst met Links” wordt verwezen naar anderen die zich met deze trend bezighouden en waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt om Kwalitisme™ vorm te geven. Waarvoor dank!

Share →